فهرست

دریافت رایگان کتب لاتین قدیمی(وجینی)

اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه جهت انتخاب و دریافت رایگان کتب لاتین وجینی (قدیمی) که فهرست آنها در ذیل درج گردیده است حداکثر تا تاریخ 98/01/27 به کتابخانه زهراوی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.