فهرست

آیین نامه کتابخانه زهراوی

* کلیه اعضای کتابخانه دانشکده پزشکی می توانند با ارائه کارت عضویت از خدمات کتابخانه بهره مند گردند (دانشجویان و پژوهشگران سایر مراکز با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر قادرخواهند بود از خدمات کتابخانه تنها در محل کتابخانه استفاده نمایند).

* کتاب فقط به صاحب کارت امانت داده می شود.

* امانت گیرندگان می توانند قبل از تاریخ بازگشت کتاب، مدت زمان کتاب خود را در صورتی که کتاب مورد نظر در رزرو نباشد، به صورت حضوری تمدید نمایند.

* کتابهای مرجع و نشریات در محل کتابخانه استفاده می شوند.

* در صورتیکه دانشجو با توجه به اعلام مکرر کتابخانه، از عودت مواد امانتی خودداری نماید مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به معاونین آموزشی دانشکده گزارش خواهد نمود.

* چنانچه امانت گیرنده، کتاب امانت گرفته شده را مفقود و یا ناقص (حاشیه نویسی، علامت گذاری و...) سازد، باید عین کتاب را خریداری و به کتابخانه تحویل نماید.

* در قبال مواد به امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده (عضو) در مقابل کتابخانه مسئول می باشد.

* خارج نمودن مواد کتابخانه بدون رعایت مقررات مربوط به امانت تخلف محسوب و فایل عضویت فرد مسدود می گردد.

 

                                        تعداد و مدت امانت کتاب در مقاطع مختلف

مقطع

تعداد کتاب

مدت اعتبار

کارشناسی

4

15 روز

کارشناسی ارشد و دکتری

5

20 روز

هیأت علمی و دکترای تخصصی

6

30 روز

کارمند

2

15 روز

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه، کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند    

- به همراه داشتن کارت عضویت کتابخانه و کارت شناسایی معتبر به هنگام ورود به کتابخانه.

- رعایت شئونات و حجاب اسلامی. 

- عدم استعمال دخانیات.

- حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه.

 -رعایت احترام به کارکنان کتابخانه.

- حفظ کامل سکوت و آرامش.

 

کتابخانه زهراوی دانشکده پزشکی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷/۳۰ صبح  الی ۱۵/۳۰ بعدازظهرآماده پاسخگویی به مراجعین محترم می باشد.